nts.varna-bg.org» Извадки от Устава

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Същност, предмет на дейност, седалище

Чл. 1. (1)  Териториалната организация на научно-техническите съюзи-Варна е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Съкратеното написване на името на сдружението е ТО на НТС-Варна. За краткост по-нататък в този Устав ТО на НТС-Варна ще се нарича Сдружение.
(2) Сдружението осъществява дейност в частна полза  на своите членове. Предметът на дейността на Сдружението е в областта на техниката, технологиите, техническото образование и свързаните с тях науки.
Чл. 2. Сдружението има структурни звена на своите членове, изградени по професионален, териториален, производствен или друг признак. Тези структурни звена могат да се наричат съюзи, дружества, общности, клубове, секции или с други имена, отговарящи на целите на Сдружението.
Чл. 3. Сдружението представя съставящите го структурни звена и своите членове пред други български и чуждестранни физически и юридически лица.
Чл. 4. Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, за която е регистрирано, и използва прихода за постигане на оп-ределените в устава цели.
Чл. 5. Седалище на Сдружението е гр. Варна с адрес ул. "Цар Симеон I"  № 25.
Чл. 6. Сдружението има емблема, печат и печатни издания.
Чл. 7. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Цели
Чл. 8. Основните цели на дейността на Сдружението са:
1. Обединява организационно, представлява и защитава творческите, професионалните и социалните интереси на своите членове;
2. Създава условия за информационно осигуряване на дейността и за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
3. Съдействува на своите членове за внедряване на техни научни и технически постижения в практиката;
4. Осъществява връзки и сътрудничество със сродни български, чуждестранни и международ-ни организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и за осъществяване на съвместни изследвания и разработки;
5. Стимулира развитието и изявите на учащите се в областта на предмета на дейност на Сдружението.