nts.varna-bg.org» Новини

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НТС - ВАРНА

С Т А Т У Т

на конкурса за млади учени и специалисти до 35-годишна възраст

"Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ"

Управителният съвет на Териториалната организация на научно техническите съюзи - Варна обявява ежегоден конкурс за млади учени и специалисти до 35-годишна възраст на името на инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ – първият председател на настоятелството на учредената през 1908 г. "Варненска техническа дружба" - първообраз на варненската организация на НТС.

I. Потенциални участници: Право за участие в конкурса имат млади учени и специалисти до 35- годишна възраст: доктори, докторанти, асистенти и преподаватели от варненските университети и научни институти, както и специалисти от фирми на територията на Варна, които имат самостоятелна или в съавторство иновативна разработка или научен труд с конкретни постижения за съответната календарна година в научната, изследователската и внедрителската дейности.При съавторство се допуска участие в конкурса, ако кандидатът за наградата “Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ има водещ принос, доказан със съответен документ. Спечелилият кандидат няма право да кандидатства повече за наградата през следващите години.

II. Време на провеждане на конкурса: Конкурсът се провежда ежегодно и обхваща предходната календарна година.

III. Организация на конкурса: Цялостната организация на конкурса се осъществява от ТО на НТС Варна. Ежегодно до 31 януари се изпращат писма с регламента на конкурса до: ръководствата на варненските университети; научни институти; водещи фирми в региона; ръководствата на научно-техническите дружества; клубове и секции - членове на ТО на НТС - Варна.

Кандидатите за награда "Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ" трябва да изпратят в ТО на НТС - Варна до 31 март следните документи:

IV. Оценяване на разработките: Постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, определена от Управителния съвет на Териториалната организация на НТС - Варна при спазване на следната процедура.

1. Класирането на кандидатите става по точкова система по няколко показатели:

Показател Точки
1.1. За придобита ОНС "доктор" (издадена диплома) в периода на конкурса 50
1.2. Научна публикация в издания реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 40/n
1.3. Научна публикация в не реферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове 20/n
1.4. Участие в научноизследователски проект с национално или европейско финансиране 15
1.5. Патент, полезен модел, творческа изява в областта на архитектурата или дизайна и др. 40/n
1.6. Написване на учебно пособие и/или учебник 10/n
1.7. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни по 10 за всяко
1.8. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране по 3 за всяко

Забележка: n = брой на авторите

2. За признаване на точките по съответните показатели е необходимо:

2.1. Публикациите да са отпечатани в съответния период и да са видими в интернет пространството. При кандидатстване се прилага и линк към съответната публикация;

2.2. Участието в проекта да се декларира от ръководителя на проекта.

2.3. За цитирането трябва да се посочи публикацията с участието на кандидата, която може да е направена извън периода, за който се кандидатства, но цитиращата публикация трябва да бъде от конкретния период и тя трябва да се посочи.

3. Класиране на кандидатите:

3.1. Точкуването се извършва от експертната комисия.

3.2. Класирането се определя в низходящ ред, съгласно броя на получените от кандидатите точки.

3.3. При равен брой точки на двама и повече кандидати, на първо място се класира кандидатът с повече точки по показатели 1.2. и 1.7. Комисията провежда заседание до 15 май и изготвя протокол за класираните кандидати, който се утвърждава от Управителния съвет на ТО на НТС - Варна на първото възможно заседание.

V. Награда:

Наградата е грамота и парична премия в размер на 500 лв. Тя се връчва на заседание на УС на ТО на НТС или на друго официално събитие на организацията.

* * *

Настоящият статут е приет на заседание на Управителния съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна на 25.01.2023 г.