nts.varna-bg.org» Новини

"Най-добра дипломна работа - 2022 г."

За участие в традиционния конкурс "Най-добра дипломна работа - 2022 г.", организиран ежегодно от Териториалната организация на НТС - Варна със съдействието на Община Варна, бяха представени дипломни работи в две направления - "Технически науки" (9 дипломни работи) и "Икономически науки" (13 дипломни работи). В конкурса варненските университети участваха със следния брой дипломни работи:

    • Технически университет - Варна: 3;
    • Икономически университет - Варна: 12;
    • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър": 2;
    • Медицински университет - Варна: 1;
    • Висше училище по мениджмънт:2.

За оценяване на дипломните работи бяха сформирани две експертни комисии:

А) Технически науки:

проф. д-р инж. Чавдар АЛЕКСАНДРОВ, ВВМУ "Н.Й.Вапцаров";,

проф. д-р инж. Розалина ДИМОВА, Технически университет - Варна,

доц. д-р инж. Димитър РУСЕВ, Технически университет - Варна,

инж. Юлия ВЪЛЧЕВА, отдел "Младежки дейности" - Община Варна,

арх. Марин ВЕЛЧЕВ - Председател на КАБ,

арх. Николай РАЧИНСКИ - председател на Регионалната секция на СБА, гр.Варна,

доц. д-р арх. Пламен ПЕТРОВ, ВСУ "Черноризец Храбър";

Б) Икономически науки:

проф. д-р Стефан ВАЧКОВ, Икономически университет - Варна,

проф. д-р Снежана СЪЛОВА, Икономически университет - Варна,

доц. д-р Данчо ПЕТРОВ, Икономически университет - Варна;

Обработването на резултатите беше извършено от експертна комисия в състав:

- проф. д-р Стефан ВАЧКОВ, Председател на Управителния съвет на ТО на НТС - Варна;

- инж. Неделчо ВИЧЕВ, Изпълнителен секретар на ТО на НТС - Варна;

- инж. Юлия ВЪЛЧЕВА, Главен експерт в дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна,

А) Технически науки:

на първо място: "Проектиране на система за механичен видео монитор чрез Arduino" -дипломант: Емил Светославов Георгиев, ТУ - Варна, катедра: "Комуникационна техника и технологии"

на второ място: "Многофункционален детско-юношески център" - дипломант: Анелия Стилиянова Авджиева, ВСУ "Черноризец Храбър", катедра: "Архитектура и урбанистика"

на трето място: "Анализ на работата на системата за принудително пълнене на двугоривен двигател и влиянието й върху състава на отработилите газове" - дипломант: Деян Белинов Иванов, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", катедра: "Корабни силови уредби".

Б) Икономически науки:

на първо място: "Киберрисковете - нарастващата заплаха пред банковия сектор (по примера на България)", дипломант: Камелия Игнатова Борисова - , ИУ - Варна, катедра: "Финанси"

на второ място: "Рефлексии на Covid-19 върху банковите институции" - дипломант: Василена Маринова Салашка, ИУ - Варна, катедра: "Финанси"

на трето място: "Мигриране на бизнеса в Google Cloud"; - дипломант: Ивиана Савкова Христова, ИУ - Варна, катедра: "Информатика".

На класираните на първо място в отделните тематични направления ще се връчи грамота и парична награда в размер на 250, - / двеста и петдесет / лева.

Класираните на второ и трето място ще получат грамоти.