nts.varna-bg.org» Новини

14.01.2021:

Уважаеми колеги,

    Членският внос за 2021 г. е:
 • 8,40 лв. - за редовните членове на ТО на НТС - Варна;
 • 2,00 лв. - за ученици, студенти, пенсионери-членове на клуб „Ветерани" и клуб „Ветерани-корабостроители“.
    Съгласно решение на Управителния съвет на ТО на НТС - Варна от 23 октомври 2014 г., членският внос се отчита най-късно до 31 март на съответната календарна година.
   Това е необходимо условие, за да имате право на финансова помощ за проявите, включени в плана за научно-техническа и организационна дейност за 2021 г.
   Припомняме Ви, че новоприетите членове на Вашето дружество (клуб, секция) е необходимо да попълнят личен картон (по образец) и заедно с отчитането на членския внос да ни представите и предадете попълнените нови картони - за архивиране и поддържане на базата данни.
 

    Линк към файловете - личен картон, ведомост и план за НТД, може да намерите тук. Декември 2020 г.:
  
    За участие в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа - 2020 г. в Териториалната организация на НТС - Варна, бяха представени 20 дипломни работи, които по тематичните направления на конкурса сe разпределят, както следва:
 • Технически науки и архитектура - 8 дипломни работи;
 • Икономически науки - 8 дипломни работи;
 • Хуманитарни науки - 4 дипломни работи.
    В конкурса варненските университети участваха със следния брой дипломни работи:
 • Технически университет - Варна: 6;
 • Икономически университет - Варна: 8;
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”: 3;
 • Медицински университет - Варна - 3;
    Класирането по тематични направления е както следва:
 
А) Технически науки:
 • на първо място:
  • Джули Джесика Едмонд Керян,  катедра „Архитектура и урбанистика“, ВСУ „Черноризец Храбър“, за дипломна работа на тема: „Културен център, гр.Варна“;
 • на второ място:
  • 1. Светослав Емилов Стоянов, специалност „Топлотехника и ВЕИ“, Технически университет-Варна, за дипломна работа на тема: „Експериментална оценка на техническите характеристики на термопомпа тип „Въздух-вода“;
  • 2. Венцислав Янев Янев, катедра „Електротехника и електротехнологии“, Технически университет - Варна, за дипломна работа на тема: „Конвертиране на класически автомобил в електромобил“;
  • 3. Ангел Нейчев Петраков, катедра „Архитектура и урбанистика“, ВСУ „Черноризец Храбър“, за дипломна работа на тема: „Устройство на централна зона „Острова“;
 • на трето място:
  • Виктор Петков Машков, фак.№61660134, специалност „КСТ“, Технически университет - Варна, за дипломна работа на тема: „Разработване микропроцесорна система за управление на осветление за ежедневни и терапевтични цели“.
 
Б) Икономически науки:
 • на първо място:
  • Янита Иванова Димитрова, специалност „Международен бизнес“, Икономически университет - Варна, за дипломна работа на тема: „Влиянието на данъчните стимули за научна и развойна дейност върху разходите за научна и развойна дейност на високотехнологичните компании в Китай“;
 • на второ място:
  • Георги Валентинов Ламбев, специалност „Бизнес информационни системи“, Икономически университет - Варна, за дипломна работа на тема:  „Sorti - иновативна система в помощ на производството“;
 • на трето място:
  • Виктор Огнянов Балев, специалност „Бизнес информационни системи“, Икономически университет - Варна, за дипломна работа на тема: „Изграждане на компютърна информационна система за фитнес център“.
 
В) Хуманитарни науки:
 • на първо място:
  • Виктория Живкова Живкова, специалност „Здравен мениджмънт“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, за дипломна работа на тема: „Технологични решения за телемедицина и тяхното приложение при диагностика, лечението и контрола на сърдечно-съдовите заболявания в България“;
 • на второ място:
  • Сесил Нургин Мехмед,, специалност - „Мода и мениджмънт в модата“, ВСУ „Черноризец Храбър“, за дипломна работа на тема: „Тийн колекция „Сесил“;
 • на трето място:
  • Ивелина Стефанова Борисова, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, за дипломна работа на тема: „Нагласи сред българските ученици за въвеждане на учебен предмет по Здравно образование в училище“.
 
    На класираните на първо място в отделните тематични направления да се връчи грамота и парична награда. Класираните на второ и трето място да получат грамоти.