nts.varna-bg.org» Начало

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ - ВАРНА

  За организацията: 

   Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението осъществява дейност в частна полза  на своите членове. Предметът на дейността на Сдружението е в областта на техниката, технологиите, техническото образование и свързаните с тях науки.  

Основни цели:

  • Oбединява организационно, представлява и защитава творческите, професионалните и социалните интереси на своите членове;
  • Създава условия за информационно осигуряване на дейността и за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
  • Съдейства на своите членове за внедряване на техни научни и технически постижения в практиката;
  • Осъществява връзки и сътрудничество със сродни български, чуждестранни и международни организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и за осъществяване на съвместни изследвания и разработки;
  • Стимулира развитието и изявите на учащите се в областта на предмета на дейност на Сдружението.

Курсове


Курсове, семинари, обучения за повишаване на знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование

 Членска информация


Информация за членовете на ТО на НТС - Варна, документи за членство и др.

 Младежка секция


Информация за Младите на ТО на НТС - Варна, проекти, конкурси, награди и др.

 Конференции


Информация за текущи и предстоящи конференции

Зали и офиси под наем


Отдаване на зали под наем

 Годишни отчети


Годишни отчети за 2017, 2018, 2019.