nts.varna-bg.org» История

История

110 години научно-технически съюзи - Варна

Из историята на варненската организация на научно-техническите съюзи

През м.ноември 1908 г. в Пристанищното управление е учредено първото техническо дружество в град Варна.

На 10 декември 1908 г. с участието и на специалисти от други ведомства, е учредено общо дружество с наименование “Варненска техническа дружба”. Учредители са 18 инженери и архитекти от Варна. Избрано е ръководство, наречено “Настоятелство” с председател инж. Златан БРЪЧКОВ (завършил строително инженерство в Цюрих, Швейцария; член на БИАД от 1894 г.) и секретар – Любен БОЖКОВ.

След двегодишни настойчиви предложения (1912 – 1914 г.) “Варненската техническа дружба” е приета за член на БИАД – София и се нарича “БИАД – клон Варна”.

През 1919 г. във Варна е учредено дружество на средните техници в Морското машинно училище (днес ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”).

По инициатива на варненеца кап. Васил КАРАГЬОЗОВ, възпитаник на Морското машинно училище, през 1945 г. в София се провежда учредителен конгрес на Съюза на изобретателите. Първият изобретателски колектив е формиран също във Варна – под ръководството на кап. В. КАРАГЬОЗОВ.

От 1958 г. председател на варненската организация на НТС е инж. Николай НИКОЛЧЕВ, секретар – Тодор ТАСЕВ; подпредседатели са инж. Стамат СТАМАТОВ и инж. Азаря ФАРХИ.

С решение на Министерския съвет № 120 / 02.04.1966 г. е дадено право на НТС, вкл. отрасловите ръководства, да организират колективи за разработване и внедряване на проучвателни, геодезични, проекто-конструкторски и технологични проекти за строителство, реконструкция и модернизация. На това основание в ЦС на НТС се формира фонд “Домове на техниката”, в който окръжните организации на НТС превеждаха отчислените средства. От тях по-късно се изградиха над 32 Дома на техниката в страната.

През 1969 г. към ОС на НТС – Варна е открит Окръжен кабинет по качеството.

През 1971 г. във Варна се открива Третото генерално събрание на WFEO - Световната федерация на инженерните организации, което се провежда за първи път в България.

От м.октомври 1972 г. е извършена промяна в окръжното ръководство на НТС ( в пенсия преминава секретарят – техн. Тодор ТАСЕВ ). За секретар на ОС на НТС – Варна е назначена инж. Лиляна МАРКОВА. Председател е инж. Николай НИКОЛЧЕВ, а зам.председатели – доц. к.т.н. инж. Дончо ДОНЧЕВ и инж. Янка СТАМЕНОВА. През 1975 г. инж. Николчев се пенсионира и за Председател на окръжната организация на НТС е избран инж. Георги КУНЧЕВ.

Окръжната организация на НТС провежда активна дейност за участието на специалисти в решаването на актуални въпроси, свързани с икономическото и научно-техническото развитие на Варненския регион.

В началото на февруари 1977 г. се провежда отчетно-изборна конферен- ция на окръжната организация на НТС, на която е избрано ново ръководство: председател – инж. Страхил ХРИСТОВ, зам.председатели – доц. к.т.н. инж. Дончо ДОНЧЕВ и инж. Димитър ДИМИТРОВ, и секретар – инж. Райна ОВЧАРОВА.

През 1978 г. - по предложение на ОС на НТС, Общинският народен съвет – Варна и Институтът за паметниците на културата дават съгласие за пълна реставрация и осъвременяване на сградата на Първата девическа гимназия във Варна и Североизточна България, намираща се на ул. “Д-р Заменхоф” № 21. Там през 1980 г. е открит Домът на специалиста, изграден с финансовата подкрепа на ЦС на НТС (с председател проф. инж. Иван ПОПОВ), СО “Воден транспорт” - с Генерален директор кдп инж. Николай ЙОВЧЕВ и СХК “Девня” - с Генерален директор инж. Борис ЧАКАЛОВ.

 
 
fewwerfewf