nts.varna-bg.org» Историческа справка

Из историята на варненската организация на научно-техническите съюзи

През м.ноември 1908 г. в Пристанищното управление е учредено първото техническо дружество в град Варна.

На 10 декември 1908 г. с участието и на специалисти от други ведомства, е учредено общо дружество с наименование “Варненска техническа дружба”. Учредители са 18 инженери и архитекти от Варна. Избрано е ръководство, наречено “Настоятелство” с председател инж. Златан БРЪЧКОВ (завършил строително инженерство в Цюрих, Швейцария; член на БИАД от 1894 г.) и секретар – Любен БОЖКОВ.

След двегодишни настойчиви предложения (1912 – 1914 г.) “Варненската техническа дружба” е приета за член на БИАД – София и се нарича “БИАД – клон Варна”.

През 1919 г. във Варна е учредено дружество на средните техници в Морското машинно училище (днес ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”).

По инициатива на варненеца кап. Васил КАРАГЬОЗОВ, възпитаник на Морското машинно училище, през 1945 г. в София се провежда учредителен конгрес на Съюза на изобретателите. Първият изобретателски колектив е формиран също във Варна – под ръководството на кап. В. КАРАГЬОЗОВ.

От 1958 г. председател на варненската организация на НТС е инж. Николай НИКОЛЧЕВ, секретар – Тодор ТАСЕВ; подпредседатели са инж. Стамат СТАМАТОВ и инж. Азаря ФАРХИ.

С решение на Министерския съвет № 120 / 02.04.1966 г. е дадено право на НТС, вкл. отрасловите ръководства, да организират колективи за разработване и внедряване на проучвателни, геодезични, проекто-конструкторски и технологични проекти за строителство, реконструкция и модернизация. На това основание в ЦС на НТС се формира фонд “Домове на техниката”, в който окръжните организации на НТС превеждаха отчислените средства. От тях по-късно се изградиха над 32 Дома на техниката в страната.

През 1969 г. към ОС на НТС – Варна е открит Окръжен кабинет по качеството.

През 1971 г. във Варна се открива Третото генерално събрание на WFEO - Световната федерация на инженерните организации, което се провежда за първи път в България.

От м.октомври 1972 г. е извършена промяна в окръжното ръководство на НТС ( в пенсия преминава секретарят – техн. Тодор ТАСЕВ ). За секретар на ОС на НТС – Варна е назначена инж. Лиляна МАРКОВА. Председател е инж. Николай НИКОЛЧЕВ, а зам.председатели – доц. к.т.н. инж. Дончо ДОНЧЕВ и инж. Янка СТАМЕНОВА. През 1975 г. инж. Николчев се пенсионира и за Председател на окръжната организация на НТС е избран инж. Георги КУНЧЕВ.

Окръжната организация на НТС провежда активна дейност за участието на специалисти в решаването на актуални въпроси, свързани с икономическото и научно-техническото развитие на Варненския регион.

В началото на февруари 1977 г. се провежда отчетно-изборна конферен- ция на окръжната организация на НТС, на която е избрано ново ръководство: председател – инж. Страхил ХРИСТОВ, зам.председатели – доц. к.т.н. инж. Дончо ДОНЧЕВ и инж. Димитър ДИМИТРОВ, и секретар – инж. Райна ОВЧАРОВА.

През 1978 г. - по предложение на ОС на НТС, Общинският народен съвет – Варна и Институтът за паметниците на културата дават съгласие за пълна реставрация и осъвременяване на сградата на Първата девическа гимназия във Варна и Североизточна България, намираща се на ул. “Д-р Заменхоф” № 21. Там през 1980 г. е открит Домът на специалиста, изграден с финансовата подкрепа на ЦС на НТС (с председател проф. инж. Иван ПОПОВ), СО “Воден транспорт” - с Генерален директор кдп инж. Николай ЙОВЧЕВ и СХК “Девня” - с Генерален директор инж. Борис ЧАКАЛОВ.

В Дома на специалиста са разкрити:

- Учебен център по автоматизация, с три лаборатории - “Персонален компютър”, “Микропроцесорни системи” и “Автоматизирано управление на непрекъсваемите процеси”;

- Учебен център по чуждоезиково обучение – с диалогова аудиосистема с 22 поста “ТАМВЕРС”.

В състава на окръжната организация на НТС – Варна по това време ( 80-те години на ХХ в.) са работили 17 отраслеви съюза (ръководства), клуб “Компютър”, ГС на НТС в Провадия, Девня, Вълчи дол, Долни чифлик и Белослав.

По предложение на Бюрото на ОС на НТС – Варна, със съдействието на ОбНС, през 1987 – 1988 г. във Варна е открит филиал на Института за изобретения и рационализации.

На 29 декември 1981 г. инж. Страхил ХРИСТОВ - Председател на ОС на НТС, прави първата копка на строителната площадка, където ще бъде построен варненският Дом на науката и техниката ( “ДНТ” , ул.”Аврам Гачев” № 25, сега – ул.”Цар Симеон І”).

Новопостроената сграда “ДНТ” е открита и въведена в експлоатация на 13 август 1992 г.

През 1986 г. с Указ № 3805 / 15.12.1983 г. на Държавния съвет варненската окръжна организация на НТС е наградена с орден “Червено знаме на труда” и грамота - във връзка с 75-години от основаването й.

През 1998 г. Управителният съвет на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) награждава Териториалната организация на НТС – Варна с медал “Симеон Ванков” и грамота – по случай 90-годишнината на сдружението.